E U S K O T O P

Isidro Deuna Eraikuntza 1 - 1. Dptoa.
Idorsolo kalea 13 zkia.
48160-DERIO (Bizkaia)
Tfn.: 944 545 556
Fax: 944 540 055
info@euskotop.com

 

 

 

Zerbitzuak
Z E R B I T Z U A K
K O K A P E N A
Kokapena
B E Z E R O A K
Bezeroak
B A L I A B I D E A K
Baliabideak

Kanpo lana.
Edozein eskalatan egindako altxaketa topografikoak.

Oro har Topografia, Geodesia eta kartografiarekin erlazionatutako lanak burutzen ditugu.

Burutzen ditugun lanen artean honakoak azpimarra ditzakegu:

Edozein eskalatan egindako altxaketa topografikoak.

Honako laguntza teknikoak:

Zuinketak, Kubikazioak, galgaketak, ea. lan zibiletan.
Lurzoruen mugapen eta mugarritzeak.
Batimetriak.
Lur finkapenaren gaineko kontrola.
Luzetarako eta zeharkako perfilak.
Zehaztasun handiko galgaketak.
Partzelarioak eta Eragindako Zerbitzuak.

 

Diseinua:
E U S K O T O P
w w w . k o m u n i k a . n e t